PRAVILA NAGRADNE IGRE pod nazivom "Gloria nagradna križaljka"

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10), EUROPAPRESS HOLDING d.o.o., Koranska 2, Zagreb, MB: 00575682, OIB: 79517545745, KLASA: UP/I-460-02/16-01/50, ur.broj: 513-07-21-01/16-2, (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje slijedeća:

Zagreb, 15. siječnja 2016.g.

PRAVILA NAGRADNE IGRE pod nazivom “Gloria nagradna križaljka”

1. Predmet pravila

 • EUROPAPRESS HOLDING d.o.o., Zagreb, Koranska 2, MB: 00575682, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru pod nazivom “Gloria nagradna križaljka” (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) koja se provodi putem kupona, a ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrada, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj. Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba društva EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. i njegovog tjednog izdanja Gloria.

2. Nagradna igra

 • Nagradna igra organizira se u tjedniku Gloria, putem kupona, i traje od 12. veljače 2016. do 11. veljače 2017.g.

Nagradna igra traje 52 tjedna, te ima 52 nagradna kola.

 • Zadatak čitatelja je poslati kupon i nagradni pojam sa svojim osobnim podacima (ime i prezime, adresa) na adresu Gloria, Koranska 2, 10000 Zagreb (kuponi će svaki tjedan biti objavljeni u Gloriji).
 • U izvlačenju za nagradu sudjeluju sve pošiljke kupona pristigle najkasnije do prvog utorka nakon završetka svakog nagradnog kola do 12:00 sati, na adresu Gloria, Koranska 2, 10000 Zagreb, a koje sadrže kupon objavljen u Gloriji, sa nagradnim pojmom te osobnim podacima (ime i prezime, adresa) pošiljatelja.
 • Izvlačenje dobitnika održavat će se svaki utorak u prostorijama Priređivača uz prisutnost Povjerenstva za izvlačenje (tri predstavnika Priređivača).
 • Izvlačenje dobitnika provest će se slučajnim odabirom izvlačenjem sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri. Povjerenstvo za izvlačenje će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti Zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja.
 • Po isteku svakog nagradnog kola izvlači se jedan dobitnik.

Po izvršenom izvlačenju ime i prezime dobitnika će biti objavljeno u tjedniku Gloria. Popis svih dobitnika objaviti će se na portalu www.gloria.hr nakon završetka Nagradne igre 26. veljače 2017.g.

 • Nagrada u svakom nagradnom kolu je poklon-paket sponzora u vrijednosti 500 kuna (PDV uključen).

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 26.000,00 kn (PDV uključen).

 • Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, nagrade koje preostanu Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općega poreznog zakona.
 • Koverte koje ne sadrže podatke o sudionicima nagradne igre, odnosno sadrže nerazumljive podatke o sudionicima nagradne igre, kao i koverte koje ne sadrže nagradni pojam, odnosno koje ne sadrže točan nagradni pojam, smatrat će se nevažećima.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i objavljivanje Pravila

 • Nagradna igra vrijedi na području RH, te u istoj mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani RH, čitatelji tjednika Gloria, prodanih na području RH, sukladno čl. 2. i 3. ovih pravila.
 • U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.
 • Svaki čitatelj može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta.
 • Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri niti biti dobitnici nagrade.
 • Ova Pravila bit će objavljena na gloria.hr 12.02.2016.g.

4. Preuzimanje nagrade

 • Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila ima pravo preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 30 dana, Priređivač će dobitnika ponovno obavijestiti, te mu odrediti dodatni rok od 8 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a dalje se primjenjuju odredbe Pravilnika o priređivanju nagradne igre.
 • Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.
 • Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.
 • Priređivač nije obvezan isporučiti nagradu upravo onih karakteristika (boja) proizvoda koji su prikazani na ilustraciji.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

 • Sudionik prema članku 3. ovih Pravila pristaje na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pristaje da njegovi osobni podaci budu objavljeni u skladu sa člankom 5.2. ovih Pravila, te izjavljuje da prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
 • Sudionici dobitnici nagrade sudjelovanjem u Nagradnoj igri pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.

6. Troškovi

 • Priređivač nagradne igre snosi troškove nabave i čuvanja nagrada do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično.
 • U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa sporazuma o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

 • Priređivač može zastati s provođenjem nagradne igre i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

 • Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

 • Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na gloria.hr 12.02.2016.g.
 • Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

EUROPAPRESS HOLDING d.o.o.

Marko Smetiško, predsjednik uprave

Ana Hanžeković, članica uprave

Linker
07. prosinac 2023 10:40